Випромінення чи випромінювання?

Ми вже писали, що розпорядженням Уряду затверджено Концепцію ядерного кодексу України і встановлено термін подання проекту цього кодексу...

Ми вже писали, що розпорядженням Уряду затверджено Концепцію ядерного кодексу України і встановлено термін подання проекту цього кодексу на розгляд Уряду кінцем 2011 року. Успішність реалізації пропозицій "тектонічних" змін зрештою буде визначатись декількома базовими чинниками, одним з яких є чітко упорядкована термінологія. Спеціалістам у сфері радіології, радіобіології, радіоекології, радіаційного захисту тощо, а також тим, хто цікавиться цими питаннями, відомі власні сумніви щодо правомірності використання тих чи інших термінів. 

До таких найчастіше уживаних слів можна віднести:
  • випромінювання - випромінення;
  • опромінювання - опромінення.
Звернемось до спеціалістів, але не у сфері радіаційної безпеки, а у сфері правописання і використання української мови.

У російській науковій мові термін излучение вживають у двох основних значеннях [1, с. 57]:
излучение 1. Распространяющиеся в пространстве волны какой-либо природы или потоки каких-либо частиц.
2. Процесс испускания излучения (1.) какой-либо физической системой.

Причому в тлумаченнях інших термінів гнізда излучение (див. [1, с. 57 - 58]) автори намагаються позначкою (1.) чітко розрізнити наслідок (значення 1) від самого процесу (значення 2). Аналогічно тлумачать терміни электромагнитное излучение інші енциклопедії та довідники:

электромагнитное излучение Процесс образования свободного электромагнитного поля. (Термин "излучение электромагнитное" применяют также для обозначения самого свободного, т.е. излученного электромагнитного поля) [2, т. 10, с. 68]
Электромагнитные волны, испущенные каким-либо источником, свободно распространяющиеся в пространстве и ничем не связанные с источником, образовавшим эти волны.

Примечание. Процесс испускания электромагнитных волн тоже называют электромагнитным излучением. Но из контекста всегда можно понять, в каком смысле применяется термин "электромагнитное излучение"
[3, с. 150, 169]
.
Примітка. У цитатах ми підкреслили слова, до яких хочемо привернути увагу читачів.

Отже, з наведеного можна зробити висновок, що в російській науковій мові термін излучение є двозначним, і для того, щоб зрозуміти в якому значенні його вжито, треба або аналізувати контекст, або мати спеціальні позначки.

Примітка. Коли в російській термінології необхідно підкреслити, що йдеться саме про процес, то вживають термін испускание, наприклад, спектр испускания [1, с. 178] (англ.. emission spectrum). Протилежне поняття - спектр поглощения (англ.. absorption spectrum) не викликає сумніву, оскільки поглинання може бути тільки процесом.

Як добре відомо, українська наукова мова має ефективні засоби розрізняти незавершений і завершений процес та наслідок, уживаючи різні терміни. Саме такого підходу вимагають від нас основоположні стандарти ДСТУ 1.5:2003 [4, п. 5.1.4] та ДСТУ 3966-2000 [5, п. Г.4.1]. Але до середини 90-х ХХ століття в україномовних наукових і технічних текстах, у словниках (див., наприклад, [6, с. 245, РУСФТ, с. 69]) і нормативних документах, калькуючи російську мову, усі ці поняття позначали одним терміном випромінювання, що створювало неоднозначність і могло бути причиною помилок. Так у [7] випромінювання світла (англ. emission of light) - це народження квантів світла (п. 4), тобто процес, а оптичне випромінювання (англ. optical radiation) - це власне світло (п. 2), тобто наслідок. Дослідниця фізичної термінології канд. фіз.-мат. наук О. Кочерга відзначала, що "нині автори відчувають потребу відрізняти процес від наслідку, але маємо нову біду: замість об'єкту проміння вживають доконану форму процесу випромінення, що є так само неправильно" [8, с. 13]. Від себе додамо, що саме термін випромінення в значенні наслідку помилково вживають у багатьох національних стандартах України. Наприклад, у [9] застандартизовано два поняття:

4.39 випромінювання en. radiation ru. излучение Процес чи явище генерування, виділення у відкритий простір потоку енергії у формі електромагнітних хвиль чи фотонів.
4.40 випромінення en. radiation ru. излучение Потік енергії у формі електромагнітних хвиль чи фотонів.

А в [10, п. А.6] навіть записано: "Згідно з нормами української мови, якщо величина стосується електромагнітного поля, яке вже існує в просторі, то у її назві вживається слово випромінення, якщо ж величина описує процес утворення електромагнітного поля - термін випромінювання".

Чи дійсно такий підхід відповідає нормам української мови? Безумовно, ні. Українська мова має видову пару дієслів випромІнювати / вИпроменити, які є повними відповідниками російських дієслів излучать / излучить [11, с. 214]. Від цих українських дієслів природно утворилися іменники випромІнювання / випромІнення (рос. излучение [12, с. 36]), що мають такі значення [13, с. 146]:
  • ВипромІнювання - 1. Дія за значенням випромІнювати.
  • ВипромІнення - Дія за значенням вИпромінети.

Курйозом є те що перевірка українського правопису слова "випромінення" в мікрософтовському Ворді дає негативний результат.

Отже, повернімося до Ядерного законодавства України. Прямий пошук незмінної частини двох зазначених термінів у 11 законах України, згаданих у Концепції Ядерного кодексу, дає такі результати:

Назва Закону України
Статистика вживання коренів слів у документах
Випро­мінюванн
Випро­міненн
Опромі­нюванн
Опромі­ненн
133
0
5
7
0
0
0
0
0
0
0
1
68
0
0
89
31
0
1
1
67
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14

Аналіз найбільш уживаних словосполучень і пропозиції до коректного уживання виглядає таким чином:


Як вживається
Як має вживатися (частіше за все)
Примітка
1.
(джерело) іонізуючого випромінювання
джерело іонізуючого випромінення
Дія (іонізація) спричиняється променями, частками тощо, що вже випущені, а не процесом їх утворення
2.
рівні  радіаційного  випромінювання
рівні  радіаційного  випромінювання (або випромінення)
І так, і так, наприклад, потужність дози (характеристика протікання процесу) – випромінювання, але інтегральний потік часток (результат процесу) – випромінення.
3.
ймовірність опромінення
ймовірність опромінення
Без змін
4.
доза опромінення (пацієнта, особи, населення, персоналу)
краще доза або опромінення
Доза і опромінення в контексті радіаційного захисту є, фактично, синонімами, тому краще використовувати або доза або опромінення
5.
ефекти (або вплив) опромінення
ефекти опромінення (рідше ефекти опромінювання)
Більш рідкісне словосполучення ефекти опромінювання може використовуватись, коли йдеться про ефекти (вплив) умов опромінення (тривалості, потужності дози інше)
6.
природний радіаційний фон - опромінення,  зумовлене космічним випромінюванням
природний радіаційний фон - опромінювання,  зумовлене космічним випроміненням
Опромінювання (процес або дія, що розтягнуті у часі) через дію часток, променів тощо
7.
ефективна доза іонізуючого опромінення
ефективна доза іонізуючого випромінення, але краще ефективна доза
Словосполучення іонізуюче опромінення - некоректне
8.
дозова межа опромінення
дозова межа або межа опромінення
Див. примітку у рядку №4
9.
потужність дози опромінення
потужність дози опромінювання
Див. примітку у рядку №2
10.
рівень гамма-випромінювання
рівень гамма-випромінювання
В контексті використання частіше йдеться про характеристику утворення – потужність дози (Див. примітку у рядку №2)

Висновки і пропозиції

Аналіз застосування основних термінів у Ядерному законодавстві України дає підстави для висновку щодо їх некоректного використання у певних типових випадках.

До подання ядерного кодексу на розгляд Кабміну необхідно отримати офіційне тлумачення правильності застосування основної термінології у відповідності до українського правопису і семантики, підготовлене авторитетними фахівцями-мовознавцями. Такий запит може направити, наприклад, Національна комісія з радіаційного захисту населення України (НКРЗУ) до Національної академії наук України вже зараз.

Джерела:

З використанням матеріалів публікації М.Д.Гінзбурга


Wordpress-версія статті

Пов`язані

Україна 5837800275874786940

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item